Σεξουαλικότητα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ-STRESS
19 Απριλίου 2017
ΘΥΜΟΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ
20 Απριλίου 2017

Σεξουαλικότητα

Η αυτοεκτίμηση , ως η σημαντική παράμετρος ,στη σεξουαλική λειτουργία και ικανοποίηση.

Στόχος είναι ,η απόκτηση μιάς δομικά συνεκτικής αίσθησης ταυτότητας και η η δημιουργία λειτουργικών

διαπροσωπικών σχέσεων.

Απαιτείται διαδικασία ενοποίησης και διαφοροποίησης του εαυτού (δύο βασικές λειτουργίες,που μας

επιτρέπουν «να είμαστε»). Η διαμόρφωση συντελείται βάσει εμπειριών ,αλλά είναι και γενετικά προκα-

θορισμένες. Βασική προϋπόθεση ,(το σχήμα του εαυτού) self-state. Πως νοιώθω γι αυτόν τον ρόλο?